Τελευταία ημερομηνία μηνύματος: %(lastdate)s
Αρχειοθετήθηκε στις: %(archivedate)s


Αυτό το ιστορικό δημιουργήθηκε με το Pipermail %(version)s.